OPŠTI USLOVI PRODAJE I ISPORUKE ROBE „NATIVO™"

1. Primena Opštih uslova poslovanja

1.1 Ovi Opšti uslovi važe za svu prodaju i isporuke robe fizičkim i pravnim licima Privrednog društva «INSOMNIA INTERIORS» doo, ul. Neznanog junaka 28a, Beograd ( u daljem tekstu: INSOMNIA INTERIORS). Njima se bliže uređuju uslovi rezervisanja i plaćanja robe; način, uslovi i rokovi isporuke robe; pravo na reklamacije kao i druge odredbe u vezi isporuke. Oni postaju sastavni deo svakog ugovora koji zaključi kupac sa INSOMNIA INTERIORS. Uslovi nabavke robe, koji su suprotni ovim odredbama Opštih uslova, nisu obavezujući za firmu INSOMNIA INTERIORS. 1.2 Dogovori koji su suprotni ovim Opštim uslovima zahtevaju pismenu formu i odobrenje direktora.

2. Nabavka robe, zaključivanje ugovora

2.1 Obostranim potpisivanjem kupoprodajnog ugovora, odštampanog na prednjoj strani opštih uslova, potvrđuje da je ugovor uredno zaključen. Kako ovi opšti uslovi prodaje i isporuke INSOMNIA INTERIORS predstavljaju sastavni deo kupoprodajnog ugovora, kupac svojim potpisom na ugovoru ujedno potvrđuje: 2.1.1 da su mu poznate odredbe ovih opštih uslova prodaje i isporuke ili da su mu iste morale biti poznate. 2.1.2 da je INSOMNIA INTERIORS pre zaključenja ugovora o kupoprodaji robe i/ili pružanju usluga na jasan i razumljiv način ispunio obavezu obaveštavanja kupca. 2.1.3 da ih kupac isto i ujedno prima k'znanju i/ili u celosti prihvata. 2.1.4 da je na jasan i razumljiv način pre kupovine obavešten o osnovnim obeležjima proizvoda; prodajnoj ceni, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret kupca; načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovrnih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama kupca. 2.2 Ukoliko se ne izvrši avansna uplata, to nema uticaja na zaključenje pravosnažno nastalog kupoprodajnog ugovora. 2.3 Za robu koja se poručuje ili za koju se vrši rezervacija kupac mora da plati najmanje 30 % od kupoprodajne cene kao avans.

3. Uslovi isporuke i mesto izvršenja

3.1 Kupac može posle pismenog dogovora da preuzme robu kod INSOMNIA INTERIORS ili je INSOMNIA INTERIORSisporučuje na mesto stanovanja/sedišta firme kupca. Transport robe, predhodno dogovoren kupoprodajnim ugovorom, podrazumeva isporuku do adrese kupca, tj. ulaza stambenog/poslovnog objekta a ne stambene/poslovne jedinice. U tom slučaju roba se ne unosi u stambeni objekat. Nošenje robe do stambene/poslovne jedinice podrazumeva nošenje robe od mesta isporuke do ulaznih vrata stana/poslovnog prostora kupca a ne i unošenje u stan. Usluga montaže je ne nezavisna u odnosu na transport i nošenje robe. Roba se preuzima u skladištu INSOMNIA INTERIORS ili uz odobrenje direktora iz prodajnog salona, u roku od 14 dana. Rok počinje da teče čim INSOMNIA INTERIORS obavesti kupca o prispeću robe. 3.2 Troškovi transporta, nošenja do stambene jedinice i montaža nisu obuhvaćeni kupoprodajnom cenom i kupac treba da ih dodatno plati prema važećem cenovniku INSOMNIA INTERIORS što se definiše kupoprodajnim ugovorom. 3.3 Pre isporuke robe kupac treba da izbaci neželjene stvari iz prostorije i oslobodi prostor za poručenu robu kako bi se na efikasan naćin ista isporučila. U suprotnom prodavac - INSOMNIA INTERIORS nije u obavezi da montira isporučenu robu niti da čeka organizovanje oslobađanja prostora. Naknadno zakazivanje termina montaže kupac može dogovoriti sa INSOMNIA INTERIORS a troškovi iste snosi kupac i isplatu vrši na dan ugovaranja termina. 3.4 Ukoliko kupac sam preuzima robu, samim tim i samostalno obezbeđuje montažu robe i u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu. U suprotnom roba koja nije montirana u skladu sa uputstvom ne podleže garanciji. Prilikom samostalnog preuzimanja robe kupac je u obavezi da proveri sadržaj paketa, s obzirom da naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja neće biti prihvaćeni od strane INSOMNIA INTERIORS. 3.5 Kompletan račun mora biti plaćen pre isporuke robe u sedištu INSOMNIA INTERIORS. 3.6 Kupac je dužan da proveri da li za kupljenu robu ima mesta u njegovim prostorijama i da li postoje svi tehnički preduslovi da se ista može isporučiti u taj prostor (dimenzije svih prolaznih vrata, hodnika, lifta, stepenišnog prostora i sl.) u slučaju kada isporuku robe vrši INSOMNIA INTERIORS kao i u slučaju kada isporuku robe vrši sam kupac. Ukoliko postoje tehničke prepreke za unošenje robe u stambeni/poslovni prostor ili roba gabaritno ne odgovara predviđenom prostoru, INSOMNIA INTERIORS ne snosi odgovornost, kupljena roba ne podleže vraćanju INSOMNIA INTERIORS, i kupoprodajni ugovor se ne može raskinuti. Svu odgovornost snosi kupac. Ukoliko dođe do sporazumog pisanog dogovora između kupca i INSOMNIA INTERIORS i roba se vraća na mesto sa kojeg je izvršena isporuka, kupac snosi sve novonastale troškove transporta, nošenja, prepakivanja i sl.. Kupac snosi rizik oštećenja robe prilikom njenog povraćaja sa mesta isporuke do mesta skladiranja. Pravo garancije prestaje od časa vraćanja robe sa dogovorene isporuke. Ukoliko prilikom tih radnji i manipulacija robom dođe do oštećenja i propasti iste kupcu će se obračunati nastala šteta. I u ovim situacijama kupac i INSOMNIA INTERIORS zadržavaju sva prava i obaveze opisana članom 5. ovog ugovora. Ukoliko tehničke prepreke prilikom unošenja robe kupac predvidi, dužan je da pre dolaska robe izvrši sve pripremne radnje i obezbedi inprovizovan način unošenja robe (dizalicom, kranom i sl.). INSOMNIA INTERIORS neće učestvovati u izvršenju ove radnje i roba ne podleže garanciji i reklamaciji niti se može vratiti INSOMNIA INTERIORS.

4. Rokovi isporuke i vreme izvršenja

4.1 INSOMNIA INTERIORS isporučuje robu u rokovima isporuke naznačenim u kupoprodajnom ugovoru koji mogu varirati zbog dodatnih opcija naporučenim artiklima, naročito kod izrade nameštaja po želji kupca, kod specijalnih želja ili velikih izmena. 4.2 Rok isporuke počinje da teče od prispeća uplate i nakon što se firmi INSOMNIA INTERIORS saopšte podaci potrebni za izradu porudžbine (kao što su boja ili veličina). Ukoliko se kupovina finansira iz kredita, rok počinje da teče po prijemu sredstava od obrenog kredita na račun INSOMNIA INTERIORS . Ukoliko se radi o slučaju po garanciji, rok isporuke teče od početka. 4.3 Ukoliko INSOMNIA INTERIORS vrši isporuku robe, potvrdjuje kupcu pre isporuke još jednom telefonskim putem svaku isporuku i saopštava okvirno vreme isporuke, međutim INSOMNIA INTERIORS u slučaju više sile i vanrednih okolnosti ne može za to da garantuje. 4.4 Rok isporuke se produžava za neki razumno odmereni rok ukoliko je kupac Nativu naknadno izmenio podatke koji su potrebni za izvršenje posla (na pr. boja, veličina) i to: 4.4.1 Ako nastanu prepreke koje se uz uloženi trud nisu mogle izbeći bez obzira na to kod koga takve prepreke nastanu, INSOMNIA INTERIORS ne snosi krivicu. 4.4.2 Ako kupac ili treće lice kasni sa svojim ugovornim obavezama u odnosu na INSOMNIA INTERIORS, kao na primer ako dobavljači kasne sa svojim radom ili se kupac ne pridržava uslova plaćanja. 4.5 Ako isporuka kasni, određuje se naknadni rok. Ako se isporuka ne može izvršiti u roku od 14 nedelja po isteku prvobitnog roka isporuke, kupac može raskinuti ugovor. INSOMNIA INTERIORS ne odgovara za bilo kakve vrste šteta usled kašnjenja, naročito ne za tz. rezervne nabavke i to one koje kupac sam sebi obezbedi. INSOMNIA INTERIORS nema obavezu isplate istih. 4.6 INSOMNIA INTERIORS ne odgovara za bilo koju vrstu štete usled kašnjenja u isporuci robe a koja se ne može pripisati krivici INSOMNIA INTERIORS.

5. Kašnjenje kupca u preuzimanju robe, odustajanje

5.1 Ako je dogovoreno preuzimanje robe i ako kupac ne dođe da preuzme robu u roku od 14 dana, INSOMNIA INTERIORS će zaračunavati na ime dodatnih troškova skladištenja robe iznos od 500,00 dinara za svaki dan kašnjenja do prodaje robe drugom kupcu. INSOMNIA INTERIORS zadržava pravo da robu koja se ne preuzme u roku od 14 dana od dana obaveštenja kupca o terminu isporuke, proda drugom kupcu. Ukoliko kupac ne preuzme robu do ovog roka, istu može ponovo da poruči, a rok isporuke teče ispočetka. U tom slučaju svi do tada nastali troškovi padaju na teret kupca. 5.2 Ukoliko je dogovorena isporuka robe, a INSOMNIA INTERIORS je ne može dostaviti iz razloga za koji je odgovoran kupac, INSOMNIA INTERIORS će takođe zaračunavati na ime dodatnih troškova skladištenja robe iznos od 500,00 dinara za svaki dan kašnjenja do prodaje robe drugom kupcu. Dodatne transportne troškove plaća kupac. U slučaju kada se roba ne može isporučit kupcu u roku od 14 dana od dana obaveštenja o terminu isporuke iz razloga za koje odgovara kupac, INSOMNIA INTERIORS zadržava pravo da tu robu proda drugom kupcu. Ukoliko kupac do tog roka ne želi da primi robu, ista se može ponovo poručiti, a rok isporuke teče ispočetka. U tom slučaju se svi do tada nastali trošovi prebacuju na teret kupca. 5.3 U slučaju da kupac i pored uredng obaveštenja nije prisutan kada je isporuka dogovorena i roba se ne može isporučiti, INSOMNIA INTERIORS nije u obavezi da ponovo izvrši isporuku. U tom slučaju, kupac se obavezuje da samostalno preuzme kupljenu robu koja je vraćena sa isporuke, a rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na kupca od časa vraćanja robe sa dogovorene isporuke. 5.4 Od kupoprodajnog ugovora se ne može odustati. Ukoliko se kupac ne drži odredbi kupoprodajnog ugovora dužan je da firmi INSOMNIA INTERIORS plati troškove storniranja u iznosu od 30% od kupoprodajne cene na ime naknade štete. U slučaju kašnjenja isporuke INSOMNIA INTERIORS određuje naknadni rok od 14 nedelja. Tek po isteku tog naknadnog roka kupac može da odustane od ugovora. Slučajevi više sile oslobađaju INSOMNIA INTERIORS obaveze održavanja navedenog roka isporuke i obaveze izvršenja kompletne isporuke. 5.5 INSOMNIA INTERIORS zadržava pravo odustajanja od ugovora ukoliko kupac ne plati avans u roku od 14 dana. U tom slučaju INSOMNIA INTERIORS obračunava kupcu 30% od kupoprodajne cene na ime troškova za storniranje ugovora. 5.6 INSOMNIA INTERIORS zadržava pravo odustajanja od ugovora u sledećim slučajevima: 5.6.1 Kašnjenje kupca u prijemu robe 5.6.2 Bitna promena u odnosima kupca (npr. smrtni slučajevi, blokada računa....). 5.6.3 Ukoliko se roba bez krivice INSOMNIA INTERIORS ne može isporučiti ili se to može učiniti izvan rokova. 5.7. U slučaju odustajanja, ugovorene strane su obavezne na povratnu transakciju prema članu 5.4. i 5.5.

6. Troškovi, takse, troškovi otpreme

Takse i drugi troškovi deklarisani su u svakoj ponudi i padaju na teret kupca. Troškovi usluge transporta, montaže i nošenja po spratu padaju na teret kupca ukoliko je to definisano kupoprodajnim ugovorom. Oni nisu sastavni deo cene robe i kupac ih treba platiti prema važećem cenovniku INSOMNIA INTERIORS.

7. Konverzija plaćanja u slučaju druge valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

8. Kupoprodajna cena, plaćanje, obačun i popusti

7.1 Sve cene robe određene su u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. 7.2 Po zaključenju kupoprodajnog ugovora kupac je obavezan da u roku od 14 dana uplati Nativu najmanje 30% od kupoprodajne cene. Ukoliko uplata nije dospela na račun INSOMNIA INTERIORS do kraja 14. dana od početka roka, INSOMNIA INTERIORS zadržava pravo da raskine ugovor uz pravo da traži naknadu štete u skladu sa čl. 5.5. 7.3 Roba ne može biti preuzeta ukoliko njie plaćen kompletan iznos. 7.4 Potrebno je pridržavati se rokova plaćanja ukoliko isporuka kasni ili je onemogućena iz razloga sa koji nije odgovoran INSOMNIA INTERIORS. 7.5 Kupac ne može da svojevoljno kompenzuje potraživanja prema INSOMNIA INTERIORS. Pravo na predlog ove vrste obračuna ima samo INSOMNIA INTERIORS. 7.6 INSOMNIA INTERIORS i kupac mogu da se dogovore o raznim oblicima popusta za proizvode. Popust za kupca se određuje u skladu sa poslovnom politikom INSOMNIA INTERIORS a u zavisnosti od obima prodaje, uslova plaćanja i drugih faktora koji određuju kvalitet saradnje sa kupcem.

9. Zadržavanje prava vlasništva

Roba ostaje vlasništvo firme INSOMNIA INTERIORS sve do potpune isplate kupoprodajne cene.

10. Korist i rizik

Rizik oštećenja robe prelazi na kupca od trenutka kada mu roba bude isporučena, odnosno od dana kada nije preuzeo robu u skladu sa uslovima porudžbine (čl.5.).

11. Kvalitet robe

10.1 Roba odgovara opisu definisanim kupoprodajnim ugovorom. Moguća su odstupanja u odnosu na fotografije sa internet sajta INSOMNIA INTERIORS u određenim situacijama kao na primer zbog osvetlenja, senke ili kontrasta boje fotografije, zbog podešenosti ekrana i monitora sa kojih se roba posmatra. Moguće su neznatna uobičajena odstupanja od specifikacija, a što ne predstavlja razlog za reklamaciju od strane kupca. 10.2 Odgovarajući zavrtnji i tiplovi za montažu zidova, ormana i pultova isporučuju se sa robom. Moguća je isporuka i drugačijih u odnosu na originale ukoliko INSOMNIA INTERIORS pronađe adekvatnu zamenu. 10.3 Isporučeni proizvodi se mogu razlikovati od onih prikazanih na sajtu ili u katalogu, naročito kod ručno rađenih proizvoda gde su varijacije u gotovim proizvodima normalne; ovo se odnosi i na proizvode koji su prilagođeni kao rezultat tehničkog ili tehnološkog razvoja. Ova odstupanja ne opravdavaju otkazivanje porudžbine odnosno ugovora ili odbijanje prihvatanja robe ako ne utiču na bitne karakteristike proizvoda ili njegov kvalitet.

12. Izveštaj o proveri i reklamaciji

Kupac je dužan da proveri robu po prijemu i vidljive nedostatke na licu mesta prijavi firmi INSOMNIA INTERIORS, najkasnije u roku od 8 dana. Reklamirana roba se može pokazati na mestu preuzimanja ili je kupac obavezan da napravi kvalitetne fotografije nedostataka i iste pošalje elektronskom poštom sa tačnim opisom dela ili poštom. Dokaz o nedostatku kupac treba da dostavi u maksimalnom roku od 8 dana od dana prijema robe. Ukoliko kupac propusti proveru kupljenog artikla, smatraće se da je artikal prihvaćen bez primedbe. Skrivene nedostatke kupac prijavljuje u skladu sa zakonom, u roku od 8 dana. U slučaju korišćenja usluge montaže INSOMNIA INTERIORS usled koje dođe do nenamerne greške ili oštećenja robe INSOMNIA INTERIORS ne prihvata odgovornost za nastalu štetu i naknadna reklamacija robe neće biti prihvaćena.

13. Garancija, saobraznost

12.1 U slučaju reklamacije mora postojati originalna ambalaža, jer se na osnovu nje može prepoznati oštećenje od strane trećeg lica. Ukoliko kupac nema originalnu ambalažu, INSOMNIA INTERIORS ima pravo da ne ispuni zahteve po garanciji. 12.2 Za materijal i konstrukciju INSOMNIA INTERIORS daje garanciju od 2 godine od dana prijema robe. Za robu prema specijalnim zahtevima kupca, INSOMNIA INTERIORS zadržava pravo na pismene dogovore u vezi odstupanja od standarda. 12.5 Pravo na ishod zahteva za naknadu po garanciji pripada samo firmi INSOMNIA INTERIORS. On odlučuje da li kupac dobija popravku, zamenu ili umanjenje kupoprodajne cene. 12.6 Ukoliko u slučaju aktiviranja garancije kupac zahteva da mu se izvrši zamena nesaobrazne robe a INSOMNIA INTERIORS ne može da izvrši zamenu, INSOMNIA INTERIORS će u roku predviđenom za novo poručivanje robe (koji je već definisan kupoprodajnim ugovorom) a najkasnije do 14 nedelja od roka za poručivanje robe u skladu sa čl.4, nesaobraznost robe otkloniti i popraviti ukoliko je moguće. 12.7 Reklamirana roba isporučuje se u magacinu INSOMNIA INTERIORS. 12.8 Garancija ne važi ako je roba prerađivana ili izmenjena na bilo koji način. Ne može se prihvatiti reklamacija za štete koje su prouzrokovane usled korišćenja drugih alata i materijala u odnosu na fabričke, prema uputstvu za montažu predviđene (naručito tiplova i zavrtnja za montažu koji su kupcu isporučeni). U garanciju ne spadaju pohabanost i istrošenost, naručito ako su prouzrokovani neadekvatnim rukovanjem robom. 12.9 Ukoliko kupac sam obezbeđuje montažu robe u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu. U suprotnom roba koja nije montirana u skladu sa uputstvom, ne podleže garanciji. 12.10 Prilikom samostalnog preuzimanja robe, kupac je u obavezi da proveri sadržaj paketa, s obzirom da naknadne reklamacije u pogledu količine i oštećenja neće biti prihvaćene od strane INSOMNIA INTERIORS.

14. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, INSOMNIA INTERIORS je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

15. Zaštita podataka

INSOMNIA INTERIORS se obavezuje da se pridržava odredbi o zaštiti podataka. Podaci se naručito neće prosleđivati trećem licu. U ime firme INSOMNIA INTERIORS obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni firme Insomnia Interiors d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

16. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

17. Rešavanje spora

14.1 Ugovorene strane će pokušati da mirno i sporazumno reše svaki spor koji eventualno nastane iz Opštih uslova prodaje robe, uključujući i sporove nastale u pogledu tumačenja, primene i sprovođenja ovih Opštih uslova. 14.2 Ukoliko spor ne bude razrešen dogovorom ugovorenih strana, takav Spor će biti razrešen pred stvarno i mesno nadležnim sudom u Beogradu, prema sedištu INSOMNIA INTERIORS.15. Klauzula o nepovredivosti Ukoliko neka od navedenih odredbi postane ništavna, ostale odredbe Opštih uslova ostaju na snazi.

U Beogradu, 28. 05. 2015.godine.